Gia sư Hà Nội » 80 bài toán thông minh

Bài Toán Thông Minh – Anh Thợ Cạo Trong Làng

Giới thiệu 80 bài toán thông minh, gia sư hà nội giới thiệu bài toán anh thợ cạo trong làng.

Nguời ta đưa ra một định nghĩa về anh thợ cạo trong thôn như sau :
” Gọi nguời đàn ông trong thôn là thợ cạo nếu anh ta cắt tóc cho tất cả những người trong thôn không tự cắt lấy ”
Hỏi : Với định nghĩa như vậy anh thợ cạo có thể tự cắt tóc cho mình được không ?
Trả lời :
- Nếu anh thợ cạo tự cắt cho mình thì mâu thuẫn với định nghĩa là anh ta chỉ cắt cho những ai không tự cắt lấy .
- Nếu anh thợ cạo không tự cắt tóc được cho mình thì theo định nghĩa anh ta phải cắt cho bản thân anh ta , vẫn mâu thuẫn .

Câu hỏi : Bạn hãy xác định xem mâu thuẫn nảy sinh từ đâu ?

Đáp án :

Mâu thuẫn nảy sinh từ chính định nghĩa khái niệm anh thợ cạo.Định nghĩa không chỉ rõ anh thợ cạo phải làm gì đối với bản thân anh ta .
Ghi chú : Đây là một nghịch lý (loại nghịch lý Russel ) trong những nghịch lý của lý thuyết tập hợp

You can leave a response.