Gia sư Hà Nội » 80 bài toán thông minh

Toán thông minh – Quân Xanh, Quân Đỏ

80 Bài Toán Thông Minh, gia sư hà nội giới thiệu bài toán quân xanh, quân đỏ.

Nội dung bài toán:

Tiến hành một trò chơi, các bạn gia sư hà nội chia làm hai đội: quân xanh và quân đỏ. Đội gia sư đỏ bao giờ cũng nói đúng, đội gia sư xanh bao giờ cũng nói sai.

Có ba thiếu niên chuyên gia sư toán tại hà nội đi tới An, Dũng và Cường. Người phụ trách hỏi An: “Em là quân gì?”. An trả lời không rõ, người phụ trách hỏi lại Dũng và Cường: “An đã trả lời thế nào?”. Dũng nói: “An trả lời bạn ấy là quân đỏ”, còn Cường nói :”An trả lời bạn ấy là quân xanh”.

Hỏi Dũng và Cường thuộc đội gia sư nào?

Hướng dẩn giải bài toán quân xanh, quân đỏ:

Khi người phụ trách hỏi An: “Em là quân gì?”, thì an chỉ có thể trả lời “Em là quân đỏ”. Thật vậy, nếu An là quân đỏ thì sẽ trả lời đúng “Em quân đỏ”, còn nếu quân xanh thì câu trả lời cũng tương tự như vậy.

Từ đó suy ra Dũng là quân đỏ và Cường là quân Xanh.

You can leave a response.