Gia sư Hà Nội » Gia sư môn văn

Viết về Bản Tuyên ngôn độc lập

Lý giải vì sao bản Tuyên ngôn Độc lập từ khi ra đời cho đến nay là một áng văn chính luận có sức lay động sâu sắc hàng chục triệu trái tim con người Việt Nam.

Văn chương không phải là sự nghiệp chính của Hồ Chí Minh. Tuy nhiên bên cạnh sự nghiệp cách mạng vĩ đại, Người còn để lại một di sản văn học lớn lao về tầm vóc tư tưởng, phong phú về thể loại và đa dạng về phong cách nghệ thuật.

Dịch vụ: gia sư văn

Khi cầm bút, Hồ Chí Minh luôn xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dunghình thức của tác phẩm.

Bản Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta, đánh dấu kỷ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới.

Tuyên ngôn độc lập

Về nội dung của Bản Tuyên ngôn Độc lập, phần mở đầu của Bản Tuyên ngôn Độc lập, tác giả đã trích dẫn bản Tuyên ngôn Độc lập 1776 của nước Mỹ: “tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và trích dẫn Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”, và khẳng định: “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”, là sự khẳng định quyền tự chủ và vị thế bình đẳng của một dân tộc trước những dân tộc khác trên toàn thế giới. Phần tiếp theo của bản Tuyên ngôn Độc lập, người đưa ra những lập luận chặt chẽ vạch trần sự áp bức của thực dân Pháp đối với nhân dân ta trong suốt 80 năm và âm mưu của phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương; sự cúi đầu của thực dân Pháp, mở cửa rước Nhật vào và dâng nước ta cho Nhật từ mùa thu năm 1940. Khi Nhật đầu hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và khẳng định: “Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp”, là sự khẳng định xóa bỏ những hiệp ước, những đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam, đồng thời tuyên bố với thế giới rằng “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do, độc lập ấy”

Về hình thức của Bản Tuyên ngôn Độc lập: Đây là một áng văn chính luận với lập luận chặt chẽ, nêu được những chứng cứ về lẽ phải, dẫn chứng và tôn trọng các nguyên tắc quốc tế về dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị “Tê-hê-Răng” và “Cựu Kim Sơn”. Bản Tuyên ngôn Độc lập được tác giả viết ngắn gọn xúc tích, dùng lời văn đơn giản cho dân dễ hiểu (đại đa số người dân ở thời điểm đó, sự hiểu biết về chính trị, xã hội rất thấp) nhưng vẫn hùng hồn vừa tố cáo mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp, ngăn chặn âm mưu tái chiếm nước ta của các thế lực thù địch và nhóm cơ hội quốc tế, vừa bộc lộ tình cảm yêu nước, thương dân.

Trải qua bao nhiêu đau khổ về sự áp bức của thực dân Pháp và phát xít Nhật, người dân khát vọng sự sống, sự tự do, sự ấm no và mong đợi một tương lai tươi sáng. Vì thế bản Tuyên ngôn Độc lập từ khi ra đời cho đến nay là một áng văn chính luận có sức lay động sâu sắc hàng chục triệu trái tim con người Việt Nam.

Trường THCS, THPT Duy Tân

You can leave a response.